Δικαιολογητικά Μεταβολών Ποδοσφαιριστών (όλες οι περιπτώσεις)

Πρώτη εγγραφή Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών (Ελλήνων)

α) Αίτηση μεταβολών ποδοσφαιριστή καταλλήλως συμπληρωμένη,
υπογεγραμμένη και σφραγισμένη, σύμφωνα με τις οδηγίες που
αναγράφονται στο έντυπο.
β) Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του ποδοσφαιριστή εκ των οποίων η
μια (1) επικολλάται στην αίτηση και σφραγίζεται από την ομάδα στην
οποία εγγράφεται ο ποδοσφαιριστής και η άλλη παραδίδεται στην
οικεία Ε.Π.Σ. για την έκδοση του ατομικού δελτίου του ποδοσφαιριστή.
γ) Φωτοτυπία των δύο (2) όψεων της αστυνομικής ταυτότητας του
ποδοσφαιριστή και εάν δεν υπάρχει ταυτότητα, φωτοτυπία της
βεβαίωσης κατάθεσης των δικαιολογητικών για την έκδοση της
ταυτότητας από την οικεία αστυνομική αρχή. Στην περίπτωση που δεν
υπάρχουν τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά, υποβάλλεται πρόσφατο
πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας για τους ανηλίκους μέχρι των 12 ετών για
τους οποίους δεν είναι υποχρεωτική η έκδοση ταυτότητας.
δ) Πιστοποιητικό υγείας, το οποίο αποδεικνύει ότι ο ποδοσφαιριστής
εξετάστηκε και βρέθηκε υγιής και ικανός να αγωνίζεται στο άθλημα του
ομοσπονδιακού ποδοσφαίρου. Το ίδιο, ως ανωτέρω,
πιστοποιητικό θα υποβάλλεται και σε κάθε νέα μεταβολή του
ποδοσφαιριστή.
ε) Για τον ποδοσφαιριστή που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο
9
(18) έτος της ηλικίας του είναι απαραίτητη και η προϋπόθεση
του άρθρου 2 παρ. 1 β του Παραρτήματος Β και υπό τους όρους
τήρησης των διατάξεων περί προστασίας των ανηλίκων
ποδοσφαιριστών.
Όσα από τα ανωτέρω δικαιολογητικά ενσωματώνονται στην αίτηση
μεταβολών, δεν απαιτείται να υποβάλλονται ξεχωριστά.

Πρώτη εγγραφή Υπηκόων Χωρών – Μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αλλοδαπών ερασιτεχνών
ποδοσφαιριστών

α) Φωτοαντίγραφο άδειας νόμιμης διαμονής αλλοδαπού στην Ελλάδα
ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για την έκδοση άδειας διαμονής καθώς
και οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο έγγραφο που παρέχει δικαίωμα
νόμιμης διαμονής κατά το χρόνο εγγραφής.
β) Ασφαλιστικό βιβλιάριο υγείας δημόσιου ασφαλιστικού φορέα εφόσον
ο ποδοσφαιριστής ή ο έχων την γονική μέριμνα εργάζεται ή ασκεί
επάγγελμα στην Ελλάδα ή Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας ή
άλλο ισοδύναμο κοινοτικό έγγραφο σε περίπτωση μετακίνησης από
χώρα της Ε.Ε., ή βεβαίωση ιδιωτικής ασφάλισης στις περιπτώσεις που
αυτό προβλέπεται από τη μεταναστευτική νομοθεσία και τουλάχιστον για
10
ποσό και κατηγορίες ασφάλισης αντίστοιχες με αυτές ημεδαπού όπως
αυτές προκύπτουν από τις εκάστοτε διατάξεις.
γ) Βεβαίωση φοίτησης σε Εκπαιδευτικό ίδρυμα, εφόσον ο ποδοσφαιριστής
σπουδάζει στην Ελλάδα.
δ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής του Κράτους του οποίου είναι υπήκοος,
με επίσημη μετάφραση αυτού (εφόσον αυτό δεν έχει συνταχθεί στην
αγγλική ή λατινική γλώσσα) , από το οποίο να προκύπτουν όλα τα στοιχεία
ταυτότητας του ποδοσφαιριστή που είναι απαραίτητα για την εγγραφή του,
ήτοι, Ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και μητέρας, ημεροχρονολογία και
τόπος γεννήσεως, εθνικότητα και υπηκοότητα.
ε) Πιστοποιητικό υγείας από Ελληνικό κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα που θα
βεβαιώνει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν πάσχει από νόσημα, το
οποίο, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια
Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.), μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια
υγεία.
στ) φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου νόμιμα επικυρωμένο
ζ) Σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής, πρέπει
να εμφαίνεται στα ειδικά πεδία έναρξης – λήξης του δελτίου
ατομικών στοιχείων του ποδοσφαιριστή ή του φωτοαντιγράφου του
διαβατηρίου.
Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προσκομίζονται νομίμως
επικυρωμένα, ενώ επιτρέπεται η επικύρωση και από δικηγόρο.

 

Επανεγγραφή ελεύθερων ποδοσφαιριστών ως
ερασιτεχνών

1. Για την επανεγγραφή σε ομάδα των ελεύθερων ποδοσφαιριστών απαιτείται
η υποβολή της αίτησης μεταβολών του ποδοσφαιριστή καταλλήλως
συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σύμφωνα με τις οδηγίες που
αναγράφονται στο έντυπο, σύμφωνα με τις προθεσμίες που ορίζονται κατά
περίπτωση από τα άρθρα του παραρτήματος Β.
2. Ειδικά για την επανεγγραφή των ελεύθερων αλλοδαπών ποδοσφαιριστών σε
ομάδα απαιτείται φωτοαντίγραφο άδειας νόμιμης διαμονής αλλοδαπού στην
Ελλάδα ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για την έκδοση άδειας διαμονής καθώς
και οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο έγγραφο που παρέχει δικαίωμα νόμιμης
διαμονής κατά το χρόνο εγγραφής, νομίμως επικυρωμένα. Επιπλέον, για τον
επαγγελματία αλλοδαπό ποδοσφαιριστή που επιθυμεί να επανεγγραφεί σε
ερασιτεχνική ομάδα απαιτούνται τα δικαιολογητικά του άρθρου 8 για τους
αλλοδαπούς ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές

1. Για την επανεγγραφή σε ομάδα των ελεύθερων ποδοσφαιριστών απαιτείται
η υποβολή της αίτησης μεταβολών του ποδοσφαιριστή καταλλήλως
συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σύμφωνα με τις οδηγίες που
αναγράφονται στο έντυπο, σύμφωνα με τις προθεσμίες που ορίζονται κατά
περίπτωση από τα άρθρα του παραρτήματος Β.
2. Ειδικά για την επανεγγραφή των ελεύθερων αλλοδαπών ποδοσφαιριστών σε
ομάδα απαιτείται φωτοαντίγραφο άδειας νόμιμης διαμονής αλλοδαπού στην
Ελλάδα ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για την έκδοση άδειας διαμονής καθώς
και οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο έγγραφο που παρέχει δικαίωμα νόμιμης
διαμονής κατά το χρόνο εγγραφής, νομίμως επικυρωμένα. Επιπλέον, για τον
επαγγελματία αλλοδαπό ποδοσφαιριστή που επιθυμεί να επανεγγραφεί σε
ερασιτεχνική ομάδα απαιτούνται τα δικαιολογητικά του άρθρου 8 για τους
αλλοδαπούς ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές

 

Δικαιολογητικά μετεγγραφής ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών

 

Υποβολή της αίτησης μεταβολών του ποδοσφαιριστή καταλλήλως
συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σύμφωνα με τις οδηγίες
που αναγράφονται στο έντυπο σύμφωνα με τις προθεσμίες που ορίζονται
κατά περίπτωση από τα άρθρα του παραρτήματος Β.
2. Για την μετεγγραφή εκπαιδευόμενου ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή Π.Α.Ε.
σε ομάδα (ερασιτεχνικό σωματείο) απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση της
Π.Α.Ε.
3. Για τη μετεγγραφή ως ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών, Ελλήνων, πολιτών
12
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αλλοδαπών που αποκτώνται από το εξωτερικό,
απαιτούνται πλέον των δικαιολογητικών της παρ.1 του παρόντος άρθρου και τα
ακόλουθα αντιστοίχως:
α) Για τους Έλληνες που αποκτώνται από το εξωτερικό, η υποβολή
φωτοτυπίας των δύο (2) όψεων της αστυνομικής του ταυτότητας ή
πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας για τους ανηλίκους μέχρι των 12 ετών
για τους οποίους δεν είναι υποχρεωτική η έκδοση ταυτότητας
β) Για τους υπηκόους χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
απαιτείται η υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 8 παρ. 3 του
παρόντος.
γ) Για τους αλλοδαπούς απαιτείται η ουσιαστική προϋπόθεση της νόμιμης
διαμονής στη χώρα.
δ) Για τη διεθνή μετεγγραφή αλλοδαπού ποδοσφαιριστή, εκτός των
προαναφερθέντων δικαιολογητικών, συνυποβάλλεται το ειδικό έντυπο,
που διατίθεται από την ΕΠΟ, με το οποίο δηλώνεται από τον
ποδοσφαιριστή η τελευταία ομάδα του στο εξωτερικό, καθώς και η
επιθυμία του να εγκαταλείψει την παλαιά ομάδα και την Ομοσπονδία του.
ε) Το πιστοποιητικό της διεθνούς ελευθέρας μετεγγραφής του
ποδοσφαιριστή που χορηγείται από την ξένη Ομοσπονδία, ζητείται
υποχρεωτικά μέσω της ΕΠΟ.

Δικαιολογητικά Υποσχετικής

1. Για τη προσωρινή μετεγγραφή με υποσχετική ενός ερασιτέχνη
ποδοσφαιριστή από την ομάδα που ανήκει, σε άλλη ομάδα απαιτείται η
υποβολή της αίτησης μεταβολών του ποδοσφαιριστή καταλλήλως
συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη.
2. Για τον ποδοσφαιριστή που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος
της ηλικίας του είναι απαραίτητη και η προϋπόθεση του άρθρου 2 παρ. 1 β
του Παραρτήματος Β και υπό τους όρους τήρησης των διατάξεων περί
προστασίας των ανηλίκων ποδοσφαιριστών.

Αποδέσμευση Ποδοσφιαιριστή 

Με την υποβολή της αίτησης μεταβολών του ποδοσφαιριστή στην ΕΠΟ μέσω της
οικείας Ε.Π.Σ. καταλλήλως συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και
σφραγισμένη σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο. Η
αίτηση αυτή θα υποβάλλεται μόνον μέσω της Ε.Π.Σ. στην οποία ανήκει η
ομάδα που αποδεσμεύει τον ποδοσφαιριστή.

Αποδέσμευση Ποδοσφιαιριστή (Χωρις συμμετοχή 2 ετών)

Ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής που αποδεδειγμένα δεν χρησιμοποιήθηκε σε
επίσημους αγώνες επί δύο (2) συνεχείς ολόκληρες ποδοσφαιρικές περιόδους,
δύναται μετά από αίτησή του να καταστεί ελεύθερος με απόφαση της
Επιτροπής Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ.
Η διάταξη αυτή αφορά αποκλειστικά ποδοσφαιριστές, που έχουν το δικαίωμα να
αγωνίζονται στην ομάδα αντρών του σωματείου τους
Ο χρόνος τιμωρίας, στράτευσης και τραυματισμού δεν προσμετράται στον
προσδιορισμό του χρόνου της μη συμμετοχής του ποδοσφαιριστή στους
επίσημους αγώνες της ομάδας που ανήκει.

Ομαδική Αποδέσμευση Ποδοσφιαιριστών

Οι ομάδες δύνανται με αίτηση τους προς την Επιτροπή Ιδιότητας
Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ να αποδεσμεύουν ποδοσφαιριστές από 1/7 έως 30/9
και από 1/1 μέχρι 30/1 του επομένου έτους, υπό την προϋπόθεση ότι η δύναμη
του σωματείου υπερβαίνει τους 180 ποδοσφαιριστές.

Χιλιομετρική Μεταγγραφή

Ποδοσφαιριστές οι οποίοι αποδεδειγμένα μετοικούν, για λόγους
εγγραφής ή μετεγγραφής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, αλλαγής σχολείου, τέλεσης
γάμου ή σύναψης συμφώνου συμβίωσης, διορισμού ή μετάθεσης σε
υπαλληλική θέση του δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου
ή άλλων οργανισμών κοινής ωφελείας και τραπεζών, ή αποδεδειγμένης
εργασίας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών στη νέα μόνιμη
κατοικία τους ή ενός εκ των ασκούντων τη γονική τους μέριμνα,
δύνανται με αίτησή τους να εγγραφούν προσωρινά σε σωματείο της
Ε.Π.Σ. της νέας μόνιμης κατοικίας τους.
Η εργασία για χρονικό διάστημα των τουλάχιστον έξι (6) μηνών
αποδεικνύεται με κάθε νόμιμο μέσο, όπως κατάθεση ασφαλιστικού
βιβλιαρίου υγείας, υπηρεσιακό σημείωμα μετάθεσης.
β) Σε κάθε περίπτωση και συντρεχουσών των προαναφερομένων
προϋποθέσεων, επιτρέπεται η υποβολή αίτησης για προσωρινή
μετεγγραφή ή αποδέσμευση για νησιά, ανεξάρτητα από το πόσο
απέχουν μεταξύ τους ή από την ηπειρωτική χώρα, εφόσον η
μετακίνηση των ποδοσφαιριστών αποδεδειγμένα κρίνεται δύσκολη,
είτε λόγω γεωγραφικών συνθηκών, είτε λόγω έλλειψης τακτικής ή
απευθείας θαλάσσιας συγκοινωνίας.
Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση υποβάλλεται πάντοτε από τον
ποδοσφαιριστή στην αρμόδια Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της
ΕΠΟ από 1/10 – 31/10 κάθε έτους.
γ) Σε περίπτωση επανεγκαταστάσεως των ποδοσφαιριστών αυτών, στην
περιφέρεια της Ε.Π.Σ. της ομάδας από την οποία αιτήθηκαν
προσωρινή αποδέσμευση, υποχρεούνται αυτοί ή αυτός που έχει τη
γονική τους μέριμνα να ζητήσουν την επανένταξή τους στη δύναμη της
ομάδας από την οποία προσωρινά μετακινήθηκαν είτε με την υποβολή
προς την αρμόδια Ε.Π.Σ. αίτησης μεταβολών μετεγγραφής, κατά τη
διάρκεια της προβλεπόμενης περιόδου μετεγγραφών (από 1/7 έως
31/10), είτε με αίτησή τους προς την Επιτροπή Ιδιότητας
Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ, όταν εκλείψουν οι λόγοι της προσωρινής
μετοίκησής τους και πάντα κατά τη διάρκεια των επανεγγραφών
(1/9 έως 31/10 και 1/1 έως 28/2).
Οι ως άνω ποδοσφαιριστές δεν δικαιούνται να εγγραφούν ή να
μετεγγραφούν σε οποιοδήποτε άλλο σωματείο, χωρίς τη συναίνεση του
σωματείου από το οποίο αποδεσμεύθηκαν προσωρινά.
δ) Οι ως άνω αναφερόμενοι ποδοσφαιριστές δεν δικαιούνται εντός
πενταετίας να ζητήσουν προσωρινή αποδέσμευση για τους ίδιους λόγους
των προαναφερόμενων περιπτώσεων α) και β), εκτός εάν αποφασίσει
διαφορετικά η Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών κατόπιν αιτήσεώς
τους.

Προσωρινή Αποδέσμευση Ποδοσφιαιριστών (Μη συμμετοχή Σωματείων)

Ποδοσφαιριστές, των οποίων οι ομάδες στις οποίες ανήκουν, δεν δηλώνουν
συμμετοχή στο οικείο πρωτάθλημα ή αποχωρούν ή αποβάλλονται από αυτό
δύνανται εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την ως άνω
δήλωση, ή αποχώρηση ή αποβολή με αίτησή τους προς την Επιτροπή Ιδιότητας
Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ και βεβαίωση της οικείας ένωσης, να
αποδεσμεύονται προσωρινά, προκειμένου να εγγράφονται για την αγωνιστική
περίοδο αυτή, σε ομάδα της επιθυμίας τους, εξαιρουμένων των ομάδων
άλλων Ομοσπονδιών. Μετά τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου ο
ποδοσφαιριστής εντάσσεται αυτοδίκαια στην ομάδα από την οποία
προσωρινά αποδεσμεύτηκε.

Αποδέσμευση Ποδοσφιαιριστών (Σωματεία σε αδράνεια)

Ποδοσφαιριστές των οποίων η ομάδα δεν κατήλθε να αγωνιστεί σε δύο (2)
συνεχείς αγωνιστικές περιόδους (περιέπεσε σε αδράνεια) στα τοπικά
Πρωταθλήματα, δύνανται να εγγραφούν κατά την περίοδο επανεγγραφών ως
ελεύθεροι ποδοσφαιριστές σε άλλη ομάδα, προσκομίζοντας πλέον των
λοιπών δικαιολογητικών και βεβαίωση της οικείας ένωσης με την οποία να
βεβαιώνεται ότι η ομάδα δεν αγωνίστηκε στις περιόδους αυτές στο τοπικό
πρωτάθλημα

 Αποδέσμευση Ποδοσφιαιριστή (25 ετών και 5 χρόνια στο ίδιο σωματείο)

Ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής που έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25)
έτος της ηλικίας του και κατά τις πέντε (5) προηγούμενες συνεχείς αγωνιστικές
περιόδους ανήκει στην ίδια ομάδα, δικαιούται να ζητήσει την αποδέσμευσή του
με αίτησή του στην αρμόδια Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ
που υποβάλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Διεθνείς Μετεγγραφές Ανηλίκων ( στο TMS/ΣΣΜ)

1. Α. Για την πρώτη διεθνή εγγραφή ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή ηλικίας 12-18
απαιτούνται:
α) Αίτηση μεταβολών ελληνική ή αγγλική,
β) Συμβόλαια εργασίας γονέων ποδοσφαιριστή (πατέρα και
μητέρα), και πιο συγκεκριμένα τη σύμβαση εργασίας ή αν δεν
εργάζεται υπεύθυνη δήλωση περί τούτου. Επικυρωμένα και
συντεταγμένα αλλιώς μεταφρασμένα στα Αγγλικά ή Ελληνικά.
γ) Πιστοποιητικό γέννησης του ποδοσφαιριστή, πρωτότυπο και
μετάφραση αυτού στα Αγγλικά ή Ελληνικά.
δ) Πιστοποιητικό ιθαγένειας ποδοσφαιριστή και το διαβατήριό του
επικυρωμένο.
ε) Απόδειξη κατοικίας γονέων ποδοσφαιριστή, δηλαδή μισθωτήριο της
κατοικίας όπου αναγράφεται η διεύθυνση ή συμβόλαιο ιδιόκτητης
κατοικίας, όλα επικυρωμένα και μεταφρασμένα στα Αγγλικά.
στ) Πιστοποιητικό ιθαγένειας γονέων ποδοσφαιριστή. Τα διαβατήρια των
γονέων του ποδοσφαιριστή επικυρωμένα.
ζ) Άδεια παραμονής των γονέων του ποδοσφαιριστή μεταφρασμένα.
B. Για την μετεγγραφή ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή ηλικίας 12-18 ισχύει
ότι και στην πρώτη εγγραφή με την διαφορά ότι στην αίτηση επιλέγεται η
ένδειξη «μεταγραφή».
Οι ανωτέρω μεταβολές τελούν υπό την προϋπόθεση τήρησης του άρθρου
18 του παρόντος Κανονισμού και των όσων προβλέπει,
συμπεριλαμβανόμενης της σχετικής βεβαίωσης της παρ. 2 β.
2. Α. Για την πρώτη εγγραφή ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή ηλικίας 16- 18
απαιτούνται:
α) έγγραφο ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, ή βεβαίωση φοίτησης από το
σχολείο του με εβδομαδιαίο πρόγραμμα.
β) έγγραφο διαμονής- επιμέλειας, βεβαίωση από το Δήμο από όπου θα
προκύπτει βεβαίωση της οικίας και υπεύθυνης δήλωση του πατέρα
όπου θα αναφέρεται η επιμέλεια και αντίγραφο του διαβατηρίου του.
γ) έγγραφο ποδοσφαιρικής εκγύμνασης, επίσημο έγγραφο του
σωματείου όπου θα αναφέρεται ότι «ο ποδοσφαιριστής (το όνομά
του) προπονείται στις κατάλληλες αθλητικές εγκαταστάσεις με
τους κατάλληλους προπονητές και σύμφωνα με τις ανώτατες
15
προδιαγραφές που ορίζει η FIFA». Επισυνάπτεται και πλήρες
εβδομαδιαίο πρόγραμμα προπονήσεων. Επίσης στο ίδιο έγγραφο
το σωματείο θα διασφαλίζει και την ακαδημαϊκή εκπαίδευση του
ποδοσφαιριστή, εκτός από την ποδοσφαιρική εκπαίδευσή του και
ότι «φοιτά κανονικά στο (το όνομά του) σχολείο».
Επιπλέον ότι του επιτρέπει να ακολουθήσει οποιαδήποτε άλλη
καριέρα από αυτή του ποδοσφαίρου όποτε αυτός το επιθυμεί.
δ) γονική συναίνεση με υπεύθυνη δήλωση πατέρα και μητέρας.
ε) Πιστοποιητικό γέννησης του ποδοσφαιριστή, πρωτότυπο και
μετάφραση αυτού στα Αγγλικά ή Ελληνικά.
στ) Πιστοποιητικό ιθαγένειας ποδοσφαιριστή και το διαβατήριό του
επικυρωμένο.
ζ) αίτημα για έγκριση πρώτης εγγραφής
B. Για την μετεγγραφή ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή ηλικίας 16-18 ισχύει ότι
και στην πρώτη εγγραφή με την διαφορά ότι στην αίτηση επιλέγεται η
ένδειξη «μεταγραφή».
Οι ανωτέρω μεταβολές τελούν υπό την προϋπόθεση τήρησης του άρθρου 18
του παρόντος Κανονισμού και των όσων προβλέπει, συμπεριλαμβανόμενης
της σχετικής βεβαίωσης της παρ. 2 β
3. Για την περίπτωση 18 παρ. 2 γ του παρόντος κανονισμού απαιτούνται:
Α. Για την πρώτη διεθνή εγγραφή ερασιτέχνη:
α) Πιστοποιητικό γέννησης του ποδοσφαιριστή, πρωτότυπο και
μετάφραση αυτού στα Αγγλικά ή Ελληνικά.
β) Έγγραφο συναίνεσης αποδεσμεύουσας ομοσπονδίας
γ) Απόδειξη κανόνας απόστασης 50χλμ, διεύθυνση κατοικίας
ποδοσφαιριστή με μισθωτήριο οικίας, διεύθυνση γραφείων σωματείου
με επίσημο έγγραφο του σωματείου, απόδειξη χιλιομετρικής
απόστασης των συνόρων από επίσημη αρχή.
δ) Πιστοποιητικό ιθαγένειας ποδοσφαιριστή και το διαβατήριό του
επικυρωμένο.
ε) Απόδειξη κατοικίας ποδοσφαιριστή, δηλαδή μισθωτήριο της κατοικίας
όπου να αναγράφεται η διεύθυνση ή συμβόλαιο ιδιόκτητης κατοικίας,
όλα επικυρωμένα και μεταφρασμένα στα Αγγλικά.
στ) Αίτημα για έγκριση πρώτης εγγραφής
B. Για την μετεγγραφή ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή ισχύει ότι και στην πρώτη
εγγραφή με την διαφορά ότι στην αίτηση επιλέγεται η ένδειξη
16
«μεταγραφή»

Print Friendly, PDF & Email