Αίτηση Οικονομικής Ενίσχυσης Τραυματισθέντα Ποδοσφαιριστή

ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΟΥΜΕ:

  1. Άιτηση Σωματείου  ΑΙΤΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ    
  2. Υ/νη Δήλωση ποδοσφαιριστή θεωρημένη από Κ.Ε.Π. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΕΝΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ   
  3. Ιατρική Γνωμάτευση από Ιατρό Δημοσίου την ημέρα τραυματισμού
  4. Φωτοτυπία Φ.Α
  5. Αριθμός Λογαριασμού Τραπέζης

*Ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτά. 

Print Friendly, PDF & Email