ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 57/01-02-2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Ε (ΠΡΩΗΝ Δ.Σ)