Αίτηση Έκδοσης Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή

ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση του παραπάνω δελτίου πιστοποίησης προπονητή είναι:

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση του παραπάνω δελτίου πιστοποίησης προπονητή είναι:

1) Αίτηση του σωματείου (διατίθεται από την ΕΠΣ)
2) Αντίγραφο ταυτότητας προπονητή UEFA ή ΕΠΟ με ημερομηνία λήξης 31.12.2021
3) Δύο έγχρωμες φωτογραφίες
4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 ότι ο ενδιαφερόμενος δεν εμπίπτει στα κωλύματα τα προβλεπόμενα εκ του Καταστατικού της ΕΠΟ και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του Καταστατικού και των Κανονισμών της ΕΠΟ
5) Επίσημο αποδεικτικό υποβολής της πρόσληψης και πρωτότυπο ιδιωτικό συμφωνητικό με σωματείο, κατατεθειμένο στην αρμόδια ΔΟΥ (φωτοτυπία δε γίνεται δεκτή)
6) Υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο υπογραφής, υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης (εφόσον δεν έχει αποσταλεί)
7) Καταβολή παραβόλου 75 Ευρώ στο ταμείο των ΕΠΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης προπονητή, εκδίδεται υποχρεωτικά καινούργιο δελτίο πιστοποίησης  στο όνομα του νεοπροσληφθέντος προπονητή και του σωματείου.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ)

Print Friendly, PDF & Email